13.01.2020

Необходимо ли е доставчикът да издаде фактура и да начисли ДДС в 5-дневен срок от получаването на сумата от 4200 лв.?

Въпрос 1: Между две регистрирани по ЗДДС лица е сключен предварителен договор за продажба на урегулиран поземлен имот. Цената на имота е 60 000 лв. с ДДС, от които 4200 лв. се заплащат в 10-дневен срок от подписването на договора. В него съществува изрична клауза, според която четирите хиляди лева се явяват задатък, който служи като доказателство […]